Focoro beta

Shinjuku Train Station (South Entrance)

Shinjuku Train Station (South Entrance)